• +48 801 359 456
 • elwiko@elwiko.pl

 

Konserwacja wind, naprawa urządzeń dźwigowych, modernizacja urządzeń transportu bliskiego.

 

Elwiko specjalizuje się w konserwacji wind oraz modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Mamy 39 lat doświadczenia w kompleksowym utrzymaniu w sprawności technicznej dźwigów osobowych i towarowych oraz schodów i chodników ruchomych.

W zakresie świadczonych przez nas usług oferujemy naprawę urządzeń dźwigowych oraz usługi w charakterze pogotowia dźwigowego.

Konserwacja wykonywana przez uprawnionego konserwatora urządzeń dźwigowych jest niezbędna nie tylko do zachowania ważności dopuszczenia urządzenia do ruchu przez Dozór Techniczny, ale również do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji dźwigu. Ponieważ dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, niezbędną wiedzą i doświadczeniem w konserwacji "wind", chcielibyśmy zaoferować klientom naszą pomoc w ciągłym utrzymaniu w sprawności technicznej ich urządzeń.

Zakres naszej działalności obejmuje także kompleksowe usługi w zakresie projektowania, dostawy, montażu, remontów, naprawy, usług w charakterze pogotowia dźwigowego oraz modernizacji urządzeń.

Oferujemy:

 • kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń takich jak:
  • dźwigi osobowe (windy),
  • dźwigi towarowe,
  • schody ruchome,
  • chodniki ruchome,
 • przeprowadzanie modernizacji i napraw urządzeń dźwigowych,
 • serwis i konserwacja "wind",
 • usługi pogotowia dźwigowego,
 • sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie przeciwporażeniowym według wymagań UDT,
 • obliczanie stopnia wykorzystania resursu, przeglady specjalne.

 

Konserwacja "wind" i innych urządzeń dźwigowych

 

Zakres oferowanej przez nas konserwacji obejmuje:

 • sprawdzenie ruchów roboczych urządzeń dźwigowych,
 • kontrolę połączeń spawanych, śrubowych, nitowanych mających wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzeń dźwigowych,
 • kontrolę elementów nośnych urządzeń dźwigowych,
 • sprawdzanie działania włączników krańcowych,
 • oględziny cięgien nośnych,
 • okresowe smarowanie zgodnie z zaleceniami UTB,
 • zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń z tytułu wykonywanych czynności konserwacyjnych,
 • prowadzenie rejestru przeglądów zgodnie z wymaganiami UDT,
 • uczestnictwo w badaniach okresowych urządzeń dźwigowych wykonywanych przez UDT.

 

Konserwacja "wind" – jak to zrobić?

 

Poza czynnościami powierzonymi kompetentnemu konserwatorowi urządzeń dźwigowych, eksploatujący powinien we własnym zakresie wykonywać regularnie czynności mające na celu ocenę jakości jazdy lub wykrycie ewentualnych uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu urządzenia.

Do typowych elementów, które należy sprawdzić, aby mieć pewność co do ich prawidłowego działania, należą:

 • W przypadku dźwigów towarowo – osobowych należy wykonać pełny przejazd w górę i w dół oraz zwrócić szczególną uwagę na:
  • drzwi przystankowe i kabinowe oraz ich prowadnice górne i dolne,
  • dokładność zatrzymywania kabiny,
  • wskaźniki na przystankach i w kabinie,
  • przyciski wezwań na przystankach oraz przyciski dyspozycji w kabinie,
  • funkcjonowanie otwierania drzwi przystankowych oraz kabinowych,
  • dwukierunkowe środki łączności w kabinie zapewniające kontakt ze służbami uwalniania,
  • oświetlenie użytkowe kabiny, 
  • działanie urządzenia odwracającego kierunek zamykania drzwi przystankowych i kabinowych,
  • oznaczenia, napisy i piktogramy. 
 • W przypadku schodów i chodników ruchomych należy wykonać pełny przejazd w górę i w dół oraz zwrócić szczególną uwagę na:
  • oświetlenie i wskaźniki,
  • urządzenia zatrzymywania awaryjnego,
  • poręcze ruchome,
  • cokoły balustrad oraz odrzutniki,
  • płytę grzebieniową,
  • znaki bezpieczeństwa i piktogramy,
  • zgodność prędkości poręczy ruchomych i stopni/palet,
  • stopnie lub palety,
  • balustradę i jej obudowę,
  • osłonę ochronną wejścia ruchomej poręczy w cokół balustrady,
  • obszar wejść i wyjść ze schodów lub chodników ruchomych,
  • kontakty bezpieczeństwa.