Pomoc przy rejestracji w UDT

W celu ograniczenia zagrożeń wynikających z eksploatacji urządzeń, niektóre z nich objęte są dozorem technicznym, tj. podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT), kontrolom inspektorów UDT oraz bieżącej konserwacji wykonywanej przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia nadane przez UDT.

Dozór techniczny może mieć formę pełną, ograniczoną lub uproszczoną.

 • dozór techniczny pełny (urządzenia wymagają rejestracji w UDT oraz wykonywania badań okresowych)
 • dozór techniczny ograniczony (urządzenia wymagają rejestracji w UDT oraz wykonywania badań doraźnych)
 • dozór techniczny uproszczony (urządzenia nie wymagają rejestracji w UDT oraz wykonywania badań technicznych)

Dozorem technicznym objęte są m.in. następujące grupy urządzeń:

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji (forma dozoru i terminy przeglądów konserwacyjnych) urządzeń transportu bliskiego UTB, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej- (do pobrania tutaj).

Nowe urządzenia mające być zarejestrowane w UDT muszą być wytworzone zgodne z wymogami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – (do pobrania tutaj) . Maszyny używane natomiast muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące BHP określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (do pobrania tutaj), wprowadzającemu do polskiego prawodawstwa postanowienia Dyrektywy Narzędziowej.

Firma ELWIKO pomaga przy rejestracji urządzeń w UDT oraz przy badaniach odbiorczych wykonywanych po naprawach czy modernizacjach oraz zmianie użytkownika.

Oferujemy skompletowanie wymaganej dokumentacji, przygotowanie wniosków do UDT, przegląd i ocenę stanu technicznego urządzenia, wykonanie prób z obciążeniem, określenie ewentualnego zakresu prac niezbędnych do uzyskania pełnej sprawności technicznej lub spełnienia minimalnych wymagań dla maszyn, a także wykonanie koniecznych napraw lub modernizacji oraz uczestnictwo w badaniu odbiorczym z UDT.

Nasza działalność obejmuje również wykonywanie konserwacji urządzeń objętych dozorem technicznym, a także ich projektowanie, wytwarzanie i montaże oraz organizację szkoleń z obsługi.

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje i kadry do wykonywania powyższych prac, a także niezbędne uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości (potwierdzone uzyskaniem certyfikatów ISO).

Aby móc przygotować ofertę, prosimy o przesłanie do nas zapytania ofertowego na adres zapytanie@elwiko.pl lub kontakt telefoniczny z biurem czy też doradcą techniczno-handlowym z danego obszaru.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu internetowego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

 • Zarządzanie jakością

  Elwiko stosuje system zarządzania jakością ISO 9001

  Firma ELWIKO wdrożyła oraz stosuje zintegrowany system zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004

 • Kontakt

  Zakład Usługowo - Handlowy ELWIKO Stanisław Dropik

  Biuro:ul. Antosiewicza 1
   71-642 Szczecin
  Infolinia:801 359 456
  (801 ELWIKO)
  Tel.:91 810 10 20
  Fax:91 810 10 22
  E-mail:elwiko@elwiko.pl